polish version

 • Purpose of the project

  Celem bezpośrednim projektu jest opracowanie technologii wytwarzania nowej generacji materiałów magnetycznych oraz wykorzystanie ich do budowy modeli nowej generacji proekologicznych i energooszczędnych urządzeń elektrycznych dla chłodnictwa i...

  more

 • Description of the project

  Niniejszy projekt podejmuje tematykę, która jest obecnie szeroko rozwijana na całym świecie. Współczesne gałęzie przemysłu związane z produkcją urządzeń elektrycznych mogą stać się konkurencyjne jedynie poprzez wprowadzenie do produkcji rozwiązań...

  more

 • Connections with other projects

  Tematyka niniejszego projektu jest w pełni zgodna z priorytetami europejskich programów badawczych służących transformacji przemysłu europejskiego z gospodarki opartej na zasobach (surowcowych, materiałowych) do gospodarki opartej na wiedzy...

  more

 • Horizontal policies

  Projekt ma neutralny wpływ na politykę horyzontalną wymienioną w art. 16 rozporządzenia Rady Europy nr 1083/2006 dotyczącą równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji. Jest on w pełni zgodny z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r....

  more

 • Sectoral policy

  Realizacja niniejszego projektu poprzez ukierunkowanie na opracowanie innowacyjnych, w pełni konkurencyjnych materiałów i technologii do zastosowań w energooszczędnych i proekologicznych urządzeniach elektrycznych mogących być w praktyce...

  more

Connections with other projects

Tematyka niniejszego projektu jest w pełni zgodna z priorytetami europejskich programów badawczych służących transformacji przemysłu europejskiego z gospodarki opartej na zasobach (surowcowych, materiałowych) do gospodarki opartej na wiedzy, umożliwiającej sprostanie wyzwaniom stawianym przez nową rewolucję przemysłową oraz konkurencję na globalnym rynku.

Priorytety te zostały zdefiniowane w opublikowanych stanowiskach Komisji Europejskiej przekazanych do Rady i Parlamentu Europejskiego, a po ich zatwierdzeniu zostały zamieszczone w programach roboczych (workprogrammes) poszczególnych obszarów tematycznych (głównie NMP oraz Energy) celem składania propozycji projektów przewidzianych do realizacji w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej. W dziedzinie badań materiałowych szczególny nacisk położony jest na prowadzenie badań m.in. nad nowymi, innowacyjnymi materiałami wykazującymi szczególne właściwości magnetyczne i elektromagnetyczne, technologiami ich wytwarzania i formowania ich właściwości, a także nad możliwościami ich produkcji na skale przemysłową do określonych zastosowań.

Tematyka niniejszego projektu związana z nowymi materiałami magnetycznie miękkimi dla elektroniki wysokich częstotliwości jest też zgodna z priorytetami europejskich programów badawczych MNT Era-Net Plus (badania aplikacyjne z udziałem kilku partnerów europejskich) oraz programu NanoSci-E+, w którym nacisk położony jest na badania podstawowe służące zrozumieniu zjawisk zachodzących w opracowywanych materiałach.

informations

IMN Biamat