english version

 • Cel projektu

  Celem bezpośrednim projektu jest opracowanie technologii wytwarzania nowej generacji materiałów magnetycznych oraz wykorzystanie ich do budowy modeli nowej generacji proekologicznych i energooszczędnych urządzeń elektrycznych dla chłodnictwa i...

  więcej

 • Opis projektu

  Niniejszy projekt podejmuje tematykę, która jest obecnie szeroko rozwijana na całym świecie. Współczesne gałęzie przemysłu związane z produkcją urządzeń elektrycznych mogą stać się konkurencyjne jedynie poprzez wprowadzenie do...

  więcej

 • Powiązania z innymi projektami

  Tematyka niniejszego projektu jest w pełni zgodna z priorytetami europejskich programów badawczych służących transformacji przemysłu europejskiego z gospodarki opartej na zasobach (surowcowych, materiałowych) do gospodarki opartej na wiedzy...

  więcej

 • Polityki horyzontalne

  Projekt ma neutralny wpływ na politykę horyzontalną wymienioną w art. 16 rozporządzenia Rady Europy nr 1083/2006 dotyczącą równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji. Jest on w pełni zgodny z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r....

  więcej

 • Polityka sektorowa

  Realizacja niniejszego projektu poprzez ukierunkowanie na opracowanie innowacyjnych, w pełni konkurencyjnych materiałów i technologii do zastosowań w energooszczędnych i proekologicznych urządzeniach elektrycznych mogących być w praktyce...

  więcej

Polityka sektorowa

Realizacja niniejszego projektu poprzez ukierunkowanie na opracowanie innowacyjnych, w pełni konkurencyjnych materiałów i technologii do zastosowań w energooszczędnych i proekologicznych urządzeniach elektrycznych mogących być w praktyce wykorzystanych w licznych sektorach gospodarki winna przyczynić się do osiągnięcia celów strategicznych polityki naukowej, naukowo-technicznej oraz innowacyjnej wynikających ze: 1. Strategii Lizbońskiej. 2. Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007 – 2013 3. Strategii rozwoju kraju na lata 2007 – 2015 4. Dokumentu strategicznego pt.: „Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013” 5. Strategii rozwoju nauki w Polsce do 2015 roku Ponadto cele projektu są spójne z głównymi celami przedstawionymi w Regionalnych Strategiach Innowacji dla województw uczestniczących w realizacji projektu, a w szczególności z: 1. Celami strategicznymi Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003 – 2013. 2. Celami strategicznymi Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza na lata 2007 – 2015 3. Celami strategicznymi Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego na lata 2005 – 2013 Charakter niniejszego projektu jest w pełni zgodny z preferowaną w Strategii tematyką badań, w szczególności w zakresie inżynierii materiałowej, a ponadto umożliwi integrację środowiska badawczego i przemysłowego dla realizacji zadań służących opracowaniu energooszczędnych i proekologicznych rozwiązań do zastosowania w innowacyjnych urządzeniach elektrycznych.

informacje

IMN Biamat