polish version

 • Purpose of the project

  Celem bezpośrednim projektu jest opracowanie technologii wytwarzania nowej generacji materiałów magnetycznych oraz wykorzystanie ich do budowy modeli nowej generacji proekologicznych i energooszczędnych urządzeń elektrycznych dla chłodnictwa i...

  more

 • Description of the project

  Niniejszy projekt podejmuje tematykę, która jest obecnie szeroko rozwijana na całym świecie. Współczesne gałęzie przemysłu związane z produkcją urządzeń elektrycznych mogą stać się konkurencyjne jedynie poprzez wprowadzenie do produkcji rozwiązań...

  more

 • Connections with other projects

  Tematyka niniejszego projektu jest w pełni zgodna z priorytetami europejskich programów badawczych służących transformacji przemysłu europejskiego z gospodarki opartej na zasobach (surowcowych, materiałowych) do gospodarki opartej na wiedzy...

  more

 • Horizontal policies

  Projekt ma neutralny wpływ na politykę horyzontalną wymienioną w art. 16 rozporządzenia Rady Europy nr 1083/2006 dotyczącą równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji. Jest on w pełni zgodny z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r....

  more

 • Sectoral policy

  Realizacja niniejszego projektu poprzez ukierunkowanie na opracowanie innowacyjnych, w pełni konkurencyjnych materiałów i technologii do zastosowań w energooszczędnych i proekologicznych urządzeniach elektrycznych mogących być w praktyce...

  more

Steering committee

Nad stroną merytoryczną poszczególnych obszarów badawczych czuwać będzie 6-osobowy Komitet Sterujący w skład, którego wchodzą:

Ponadto, członkowie Komitetu Sterującego będą odpowiedzialni za prawidłowy przebieg realizacji projektu w swoich jednostkach macierzystych, a w szczególności za:

 • realizację prac badawczych zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
 • terminowe dostarczanie sprawozdań oraz wniosków o płatność do Instytutu Metali Nieżelaznych, lidera Konsorcjum, który w imieniu pozostałych uczestników, na mocy zawartej umowy, będzie reprezentować ich wobec Instytucji Wdrażającej.

informations

IMN Biamat