english version

 • Cel projektu

  Celem bezpośrednim projektu jest opracowanie technologii wytwarzania nowej generacji materiałów magnetycznych oraz wykorzystanie ich do budowy modeli nowej generacji proekologicznych i energooszczędnych urządzeń elektrycznych dla chłodnictwa i...

  więcej

 • Opis projektu

  Niniejszy projekt podejmuje tematykę, która jest obecnie szeroko rozwijana na całym świecie. Współczesne gałęzie przemysłu związane z produkcją urządzeń elektrycznych mogą stać się konkurencyjne jedynie poprzez wprowadzenie do...

  więcej

 • Powiązania z innymi projektami

  Tematyka niniejszego projektu jest w pełni zgodna z priorytetami europejskich programów badawczych służących transformacji przemysłu europejskiego z gospodarki opartej na zasobach (surowcowych, materiałowych) do gospodarki opartej na wiedzy...

  więcej

 • Polityki horyzontalne

  Projekt ma neutralny wpływ na politykę horyzontalną wymienioną w art. 16 rozporządzenia Rady Europy nr 1083/2006 dotyczącą równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji. Jest on w pełni zgodny z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r....

  więcej

 • Polityka sektorowa

  Realizacja niniejszego projektu poprzez ukierunkowanie na opracowanie innowacyjnych, w pełni konkurencyjnych materiałów i technologii do zastosowań w energooszczędnych i proekologicznych urządzeniach elektrycznych mogących być w praktyce...

  więcej

Koordynator projektu

Niniejszy projekt realizowany jest przez konsorcjum krajowych jednostek badawczych utworzone na mocy umowy zawartej 12 czerwca 2008 roku, w której jako podmiot odpowiedzialny za koordynacją merytoryczno – finansową działalności Konsorcjum ustanowiono

Instytut Metali Nieżelaznych
ul. Sowińskiego 5
44-100 Gliwice

Całością prac i przebiegiem badań kieruje Koordynator Projektu – Zastępca Kierownika Zakładu Inżynierii Materiałowej IMN dr Roman Kolano.

Nad merytoryczną częścią poszczególnych obszarów badawczych czuwać będzie dodatkowo 6-osobowy Komitet Sterujący w skład, którego wchodzą przedstawiciele jednostek uczestniczących w projekcie.

informacje

IMN Biamat