english version

 • Cel projektu

  Celem bezpośrednim projektu jest opracowanie technologii wytwarzania nowej generacji materiałów magnetycznych oraz wykorzystanie ich do budowy modeli nowej generacji proekologicznych i energooszczędnych urządzeń elektrycznych dla chłodnictwa i...

  więcej

 • Opis projektu

  Niniejszy projekt podejmuje tematykę, która jest obecnie szeroko rozwijana na całym świecie. Współczesne gałęzie przemysłu związane z produkcją urządzeń elektrycznych mogą stać się konkurencyjne jedynie poprzez wprowadzenie do...

  więcej

 • Powiązania z innymi projektami

  Tematyka niniejszego projektu jest w pełni zgodna z priorytetami europejskich programów badawczych służących transformacji przemysłu europejskiego z gospodarki opartej na zasobach (surowcowych, materiałowych) do gospodarki opartej na wiedzy...

  więcej

 • Polityki horyzontalne

  Projekt ma neutralny wpływ na politykę horyzontalną wymienioną w art. 16 rozporządzenia Rady Europy nr 1083/2006 dotyczącą równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji. Jest on w pełni zgodny z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r....

  więcej

 • Polityka sektorowa

  Realizacja niniejszego projektu poprzez ukierunkowanie na opracowanie innowacyjnych, w pełni konkurencyjnych materiałów i technologii do zastosowań w energooszczędnych i proekologicznych urządzeniach elektrycznych mogących być w praktyce...

  więcej

Cel projektu

Celem bezpośrednim projektu jest opracowanie technologii wytwarzania nowej generacji materiałów magnetycznych oraz wykorzystanie ich do budowy modeli nowej generacji proekologicznych i energooszczędnych urządzeń elektrycznych dla chłodnictwa i klimatyzacji, elektroniki oraz branży napędów elektrycznych.

Przedmiotem badań będzie szeroka gama materiałów: stopy amorficzne, nanokrystaliczne, mikrokrystaliczne,polikrystaliczne, ferromagnetyczne tlenki o strukturze perowskitu oraz materiały z pamięcią kształtu. Do wytwarzania tych materiałów wykorzystane zostaną najnowocześniejsze technologie, które pozwolą na otrzymanie innowacyjnych materiałów w postaci monokryształów, polikryształów, taśm, proszków, a także elementów masywnych.

Celami pośrednimi projektu są:

 • wzrost konkurencyjności nauki polskiej na scenie międzynarodowej, poprzez prowadzenie prac badawczych w zakresie tematyki, która jest obecnie punktem zainteresowania wielu ośrodków badawczych na całym świecie co daje realne szanse na nawiązanie współpracy w ramach projektów międzynarodowych,
 • wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, które wdrożą innowacyjne materiały i technologie do swojej produkcji, a dzięki temu będą mogły produkowa? nowoczesne urządzenia elektryczne: proekologiczne, energooszczędne, wysokowydajne, pozwalające na obniżenie kosztów eksploatacji,
 • poprawa warunków ochrony środowiska naturalnego poprzez wyeliminowanie typowych czynników chłodzących oraz zmniejszenie emisji CO2 dzięki znacznym oszczędnościom energii elektrycznej.

informacje

IMN Biamat